Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποσέτευσης και Επέκτασης Τμημάτων Παραλιακών Οικισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                Νάξος, 17/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                          Αρ.Πρωτ. 23213
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285360100
FAX : 2285023570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.
Ν.4412/2016.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του κάτωθι έργου:

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ».

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχόλια are closed.