Κατεπείγουσα ανάθεση της δαπάνης για τη μεταφορά των τριών σορών αγνώστων λοιπών στοιχείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 07/01/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        ΑΔΑ: 9ΕΧΣΩΚΗ-Ν76
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
EMAIL: mzazani@naxos.gov.gr

Αριθμός Απόφασης: 8
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 / 09.03.2021 τεύχος Α)
  2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / 08.08.2016 τεύχος Α)
  3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 / 19.07.2018 τεύχος Α)
  5. Την ανάγκη λειτουργίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με το Ν.3852/10
  6. Το με αρ. πρωτ. 250/2022 κατεπείγον αίτημα Δημάρχου
  7. Το με αρ. πρωτ. 251/2022 πρωτογενές αίτημα (δαπάνη κάτω των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ)
  8. Την με αρ. απ. 7/2022 του Δημάρχου σχετικά με τον τρόπο διενέργειας
  9.   Το με αρ. πρωτ. 264/2022 τεκμηριωμένο αίτημα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Την κατεπείγουσα ανάθεση της δαπάνης για τη μεταφορά των τριών σορών αγνώστων λοιπών στοιχείων που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Αγιασσού και στο Πυργάκι Νάξου, προκειμένου να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες ιατροδικαστικές ενέργειες στην Αθήνα, στον «Κωνσταντίνο Νικ. Τσελέντη / Γραφείο Τελετών» (Α.Φ.Μ. 155457055, Δ.Ο.Υ. Νάξου), με το ποσό των 1.116,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Υπηρεσία

 

ΤΙΜΗ

Ανά περίπτωση

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 Μεταφορά σορού από Νάξο – Αθήνα 3 300,00 900,00
  ΦΠΑ 24% 216,00
  ΤΕΛΙΚΟ 1.116,00

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.