Κατεπείγουσα διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Πλάκες» της κοινότητας Σαγκρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       AΠ: 9882/2021    17/6/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Βασιλάκης Μάρκος
Τηλ.: 2285360119
Fax: 2285023570
E-mail: mvasilakis@naxos.gov.gr
Νάξος 17/6/2021

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. info@mtate.gr
2. heronate@protonmail.com
3. gram@miper.gr

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Κατεπείγουσα διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Πλάκες» της κοινότητας Σαγκρίου »
Σχετ.: α. Με αρ. πρωτ. 9843/17-6-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008779493) Όροι διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Ν.4412/16, άρ. 269, περ. δ)
β. Με αρ. 213/15-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ5ΥΩΚΗ-Β2Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου : Κατεπείγουσα διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Πλάκες» της κοινότητας Σαγκρίου
Στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου : Κατεπείγουσα διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Πλάκες» της κοινότητας Σαγκρίου, σας προσκαλούμε στην αποκλειστική προθεσμία των πέντε (5) ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσας, για την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τους όρους του (α) σχετικού.
Οι προσφορές θα προσκομισθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, που θα παραδοθεί στον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος
Λιανός Δημήτριος

Πίνακας Αποδεκτών:
1. ΜΤ Α.Τ.Ε.
2. ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.
3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Σχόλια are closed.