Κατεπείγουσα προμήθεια αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων για covid-19 για την παραχώρηση τους στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  30/03/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                  Αριθμός Πρωτοκόλλου  4472/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
E-mail: xfra@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

          Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς άμεσα, στα πλαίσια της διεξαγωγής της «Κατεπείγουσας προμήθειας αντιδραστηρίων διενέργειας μοριακών εξετάσεων για covid-19 για την παραχώρηση τους στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
ΚΑ 00-6495.003 (Δαπάνες για την αντιμετώπιση του COVID-19)

α/α Περιγραφή Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ €/ΤΜΧ. ΠΟΣΟ €
1 Αντιδραστήρια διενέργειας μοριακής ανίχνευσης SARS-CoV-2

CPV: 33696500-0

(Αντιδραστήρια Εργαστηρίων)

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και η παραχώρηση συμβατού αναλυτή για την εξέταση των συγκεκριμένων tests ως χρησιδάνειο στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

τμχ. 300 38,50 11.550,00
ΦΠΑ (στα συγκεκριμένα είδη δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ από 23/12/2020, κατόπιν ενημέρωσης από τον οικονομικό φορέα) ΦΠΑ 0% 0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 11.550,00

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητα των προϊόντων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά και το φύλλο συμμόρφωσης που περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
  3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
  5. Οι κωδικοί ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

 

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Τεχνική Μελέτη
  2. Δήλωση Όρων
  3. Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.