Κατεπείγουσα προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης στην θέση Αυλωνίτσα Κοινότητας Σαγκρίου

 

Aρ. Πρωτ.: 6088/2023

ΑΔΑΜ: 23PROC012451858

 

Προς:

Ευάγγελο Σκουλάτο

Συνεργείο Αγροτικών Μηχανημάτων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την

«Κατεπείγουσα προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης στην θέση Αυλωνίτσα Κοινότητας Σαγκρίου»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Κατεπείγουσα προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης στην θέση Αυλωνίτσα Κοινότητας Σαγκρίου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος.

 

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2023, ως ακολούθως:

 

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Κατεπείγουσας προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης στην θέση Αυλωνίτσα Κοινότητας Σαγκρίου»  

ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.