Κατεπείγουσα προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων ΔΕ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 6774/2024 ΑΔΑΜ: 24PROC014569417

Προς: Ευάγγελο Σκουλάτο Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων-Υλικών Γεωτρήσεων

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Κατεπείγουσα προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων ΔΕ Νάξου»
Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Κατεπείγουσα προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων ΔΕ Νάξου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 15.00.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 8.432,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 25-7135.121, ως ακολούθως:

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο
1 Χαλύβδινες σωλήνες τύπου ASTM A53 για υποβρύχιες αντλίες και πομώνες, χωρίς ραφή (όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική Μελέτη)  

 

 

ΜΕΤΡΑ

 

 

 

200

 

 

 

34,00

 

 

 

6.800,00

Φπα 24% 1.632,00
Τελικό ποσό 8.432,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Κατεπείγουσας προμήθειας σωλήνων γεωτρήσεων ΔΕ Νάξου» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.