Κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 06/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                      Αριθμός Πρωτοκόλλου 20732/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                             Προς:           HYGIENE SERVICE
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                          ΠΕΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ                                                                ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής  προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00, για την «Κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη.

 

Αρ. Απόφασης :68/2020 ΑΔΑ(Ω0ΧΦΩΚΗ-Μ0Υ) Σχολικής Επιτροπής.

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

  1. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό Δημοσίου.
  3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
  4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

Ο Δήμαρχος
καα,

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα:

Υπεύθυνη δήλωση

Comments are closed.