Κατεπείγουσα υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών λυμάτων Δημοτικού Σφαγείου ΔΕ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής& Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
Email: ntri@naxos.gov.gr

Προς: κο Iωάννη Βασιλάκη Υπηρεσίες Εργολάβου Καθαριότητας

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Κατεπείγουσα υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών λυμάτων Δημοτικού Σφαγείου ΔΕ Νάξου »

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή προσφοράς της δαπάνης: «Κατεπείγουσα υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών λυμάτων Δημοτικού Σφαγείου ΔΕ Νάξου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος. Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 4.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2023, ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

Συνοπτική περιγραφή

 

Μον.

 

Ποσότ.

 

Τ.Μ.

 

Δαπάνη (ευρώ)

 

1

 

Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών του δημοτικού σφαγείου της Δ.Ε. Νάξου

 

 

Ε/Ω

 

50

 

80

 

 

4.000,00

                                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    4.000,00
                                                                                                                                    ΦΠΑ 24%      960,00
                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    4.960,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Κατεπείγουσας Υπηρεσίας «Καθαρισμού Δεξαμενών Λυμάτων Δημοτικού Σφαγείου ΔΕ Νάξου» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.