ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΝΤΑΝΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών
και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Βασιλάκης Μάρκος
Τηλέφωνο : 2285360119
Ηλ. ταχυδρ.: mvasilakis@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΙΟΥΛΑΦΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΩΡΑ – ΝΑΞΟΥ
84300 ΝΑΞΟΣ
Ηλ. Ταχ.: kioulafis@hotmail.com

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τ.Ε.Ε.
2. Ιστοσελίδα Δήμου.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ:
Έργο: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΝΤΑΝΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 1136/24-10-23 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών και κατεπείγουσας ανάγκης κατασκευής έργου. (Έγκριση Πρωτογενές αιτήματος-ΑΔΑΜ: 23REQ013644610)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη κατασκευής του έργου του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις της περ.31 της παρ.1 του άρθρου 2 και του άρθρου 328 του ν.4412/2016 (Α’147).
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον εργολήπτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει πρωτόκολλο του Δήμου (prot@naxos.gov.gr) έως τη Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρθρα 304 και 305 του ν.4412/2016 (Α’147) και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr),
2. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
3. Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή εμπειροτεχνικού σε ισχύ, στην κατηγορία Υδραυλικών έργων ή Η/Μ προϋπολογισμού άνω των 15.500,00 €.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση.

Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ.γ της παρ.3 του άρθρου 330 του ν.4412/2016 (Α’147).

Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 330 του ν.4412/2016 (Α’147).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

 

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Αντ. Λιανός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Σχετικά έγγραφα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
ΦΕ/XV2304

Σχόλια are closed.