ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Σκοπελίτου
Τηλ.: 2285051600
E-mail: dkdonoussas@naxos.gov.gr

Προς: Ευάγγελο Σκουλάτο
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων – Εργασίες Γεωτρήσεων – Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις από Μαρτίου 2024 Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (7.353,20 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.118 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2024.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Οικονομική προσφορά.
2. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
4. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό εκπροσώπησης σε ισχύ (π.χ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ).
5. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δε αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 26-03-2024.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Υ.Δ.

Σχόλια are closed.