ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΕ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου,84300
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μαργαρίτη
Τηλ.: 2285360155
Ηλ. ταχυδρ.: amargariti@naxos.gov.gr

Προς: Κορρέ Δημήτριο Εργασίες Τοιχοποιίας και Οπτοπλινθοδομών Κόρωνος Νάξου 84301, Κορωνίδα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΕ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή προσφοράς για της δαπάνη: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΕ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 17.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2023, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Τμήμα 1 : ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΕ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ – XV2308 Υπηρεσία 1 14.000,00 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ: 14.000,00 €
ΦΠΑ 24,00% 3.360,00 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ: 17.360,00 €

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΕ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.