ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ /MIS (ΟΠΣ): 5001856
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.09 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ. 9.iv.1 – Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρειας και ειδικά σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές κοινωνικές ομάδες
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:
Η προτεινόμενη ενέργεια αφορά στη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Φορέας υλοποίησης είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: • Στη διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα ηλικιωμένων, ούτως ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας των ατόμων αυτών. • Στη βελτίωση και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ζωής των ηλικιωμένων μέσω της παροχής εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών • Στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια • Στην εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, παραμένοντας στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην πλήρωσή τους κατά τεκμήριο από γυναίκες άνεργες (πτυχιούχοι Νοσηλευτικής, Κοινωνικοί Λειτουργοί) • Στην προσφορά επαγγελματικών διεξόδων με σκοπό την παραμονή των νέων στο νησί • Στην αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ιδανικών για τη στέγαση της προτεινόμενης δομής • Στην αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής και στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας Με βάση τα προαναφερόμενα εκτιμάται ότι η προτεινόμενη ενέργεια θα δημιουργήσει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:
Η καταγραφή των διαπιστωμένων αναγκών υποστήριξης και παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους της ευρύτερης περιοχής της Νάξου, καταδεικνύει την αναγκαιότητα λειτουργίας της προτεινόμενης δομής (ΚΗΦΗ) δεδομένου ότι αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη τόσο στους κατοίκους όσο και στην τοπική κοινωνία της Νάξου. Η συνέχιση της λειτουργίας της δομής θα συμβάλει κύρια στην υποβοήθηση και υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της παροχής εξειδικευμένων
υπηρεσιών νοσηλευτικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής υποστήριξης, στην τόνωση της αισιοδοξίας και της ενεργητικότητάς τους, στην κοινωνικοποίησή τους μέσω της συντροφικότητας και στην υποδειγματική διατήρηση της αξιοπρέπειάς τους. Παράλληλα πολλαπλά είναι και τα άμεσα οφέλη, όπως η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για τις γυναίκες, οι οποίες μπορούν να τον αξιοποιήσουν είτε για την άμεση ένταξή τους στην αμειβόμενη ενεργό ζωή είτε για βελτίωση – ανάπτυξη ιδιαίτερων προσόντων με στόχο την επαγγελματική άνοδο. Η συνέχιση της λειτουργίας της προτεινόμενης δομής θα εξασφαλίσει: • Την παροχή ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών στις ώριμες ηλικίες, οι οποίες απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. • Την τόνωση της αξιοπρέπειας και της ψυχοσύνθεσης των ηλικιωμένων, οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι από το οικογενειακό περιβάλλον. • Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία. • Τη δυνατότητα συμμετοχής των γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης, ώστε να διατηρούν την επαφή και επικοινωνία με τον εργασιακό χώρο. • Την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος και κατά συνέπεια την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. • Τη μείωση του επιπέδου ανεργίας (κυρίως της γυναικείας) μέσω των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και ευνοούν την πλήρωσή τους από γυναίκες λόγω των απαιτούμενων ειδικοτήτων. • Την παραμονή των νέων στο νησί μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών που προσφέρουν αρμονική συμβίωση σε όλη την ηλικιακή κλίμακα. • Την ενίσχυση του θεσμικού και κοινωνικού ρόλου του Κράτους και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιτίας της ουσιαστικής συμβολής τους στην αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.:
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:567.875,71 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: 283.937,86 €
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:567.875,71 €

Σχόλια are closed.