ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος,   20/12/2016  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αριθ. Πρωτ.:   23949
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση :Νάξος, Τ.Κ.:84300
Τηλ. : 22853 60122
Πληροφορίες :Ειρ. Παπαδοπούλου
e-mail : epapadopoulou@naxos.gov.gr
                                                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011,
3.Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
4.Την υπ' αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την (Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Τεύχος Β΄)απόφαση του
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής,
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών
κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.Δ.
2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349), όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975
όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 489)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Α/6-12-2016 ) αναφορικά με τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016.
7.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών και επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2017.
Α. Γνωμοδοτικές  Επιτροπές (Επιτροπές Διενέργειας /Επιτροπές αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών   
1.Προμήθειες  υγρών καυσίμων, λιπαντικών, ελαστικών και ανταλλακτικών  οχημάτων.
2.Προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης –αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού , βιολογικού καθαρισμού και ταχυδυιλιστηρίων νερού,  αδρανή υλικά (ασφαλτόμειγμα χαλικιών). 
3.Προμήθειες ειδών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων μηχανογράφησης και μηχανών γραφείου, βιβλίων , εκδόσεων , γραφικής ύλης, χαρτιού κλπ. αναλώσιμων γραφείου.
4.Προμήθειες μηχανημάτων και οχημάτων.
5.Προμήθειες λογισμικών, εφαρμογών και διαδικτυακών πυλών.
6. Προμήθειες τροφίμων –εκδηλώσεις (γάλα, παντοπωλείο –γεύματα). 
7.Προμήθειες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Β. Γνωμοδοτικές Επιτροπές (Επιτροπές διενέργειας /επιτροπές αξιολόγησης  για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
1.Επιτροπή συντήρησης –επισκευής μηχανογραφικών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών προγραμμάτων και συναφών υπηρεσιών  
2.Επιτροπή για τη συντήρηση οχημάτων , μηχανημάτων , συντήρηση –επισκευή –αποκατάσταση κτιριακών , μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υποδομών και λοιπών υπηρεσιών
3.Επιτροπή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπών υπηρεσιών 
Γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών έτους 2017  που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου 
Δ. Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡ. 3373/390/75 
(συγκροτείται  με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου, από τους οποίους  ένας τουλάχιστον τεχνικός , εφόσον υπάρχει (εδαφ. 6 Οικ. 3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως).
1.Επιτροπή για την επιθεώρηση , την επισκευή και την εντολή προς συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων . 
Ε. Επιτροπή για την παρακολούθηση και την παραλαβή σύμβασης προμήθειας:
1.Καυσίμων , λιπαντικών και ελαστικών οχημάτων,
2.Υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης-αποχέτευσης  βιολογικού καθαρισμού και ταχιδυιληστηρίων, νερού και αδρανή υλικά (ασφαλτόμειγμα χαλικών)
3.Ειδών και υλικών καθαριότητας, 
4.Ειδών μηχανημάτων, ανταλλακτικών  και αναλώσιμων μηχανογράφησης και μηχανών γραφείου
5.Ειδών ηλεκτροφωτισμού ,
6.Βιβλίων , εκδόσεων , γραφικής ύλης χαρτιού κλπ. αναλώσιμων γραφείου 
7.Ειδών και ανταλλακτικών για παιδικές χαρές , χώρους πρασίνου και κήπους,
8.Μηχανημάτων και αυτοκινήτων
9.Λογισμικών, εφαρμογών και διαδικτυακών πυλών,
10.Τροφίμων –εκδηλώσεων (γάλα –παντοπωλείο-γεύματα)
11.Λοιπών προμηθειών που δεν εντάσσονται σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες 
12.Προμήθειες για τις Δημοτικές Ενότητες Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας
  ΣΤ. Επιτροπή για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών:
1.Ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών
2.Υπηρεσιών μεταφορών και μετακινήσεων 
3.Οικοδομικών υπηρεσιών
4.Υπηρεσιών καθαριότητας
5.Υπηρεσιών επισκευής και ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων
6.Λοιπές υπηρεσίες που δεν εντάσσονται σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες.
7.Υπηρεσίες για τις Δημοτικές Ενότητες Δονούσας , Ηρακλειάς, Κουφονησίων , Σχοινούσας.
Η συγκρότηση των ανωτέρω Επιτροπών είναι τριμελής. Τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  και προσφυγών θα πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων που είναι αρμόδια για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης  (αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π.) Για τις επιτροπές παραλαβής , εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις  ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Όλα τα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
Γνωστοποιούμε ότι τη Τετάρτη 28/12/2016 και ώρα 13:00μμ, στο Γραφείο Πληροφορικής του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις ανωτέρω επιτροπές. Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης, με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση.   
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www. e-naxos.eu)
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Ελένη Καμπούρη

Σχόλια are closed.