Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών παραλαβής έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Nάξος ,23-02-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       2540/2021
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Βασιλάκης Μάρκος.
Τηλέφωνο : 2285360104
FAX : 2285023570
e-mail.: : mvasilakis@naxos.gov.gr
Νάξος 23/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 και 172 του ν. 4412/16 ( Α’ 147).
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021, ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

Α. τις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι Έργων:
1. Αποκατάσταση αντλιοστασίου ύδρευσης «ΚΑΜΠΙ» & υδρογεώτρησης «ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ» Τ.Κ. Απειράνθου.
2. Κατεπείγουσα αποκατάσταση παλαιού αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Φάραγκα Χώρας Δ.Κ. Νάξου
3. Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Δρυμαλίας

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
κ.α.α.

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, MSc

Σχόλια are closed.