Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής παραλαβής έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Νάξος, 14/4/2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Βασιλάκης Μ.
Τηλέφωνο : 2285360119
Ηλ. ταχυδρ.: mvasilakis@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 και 172 του ν. 4412/16 ( Α’ 147).
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2022, ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

Α. την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι Έργων:
1. Σύνδεση δεξαμενής κοινότητας Σαγκρίου με υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης Μητροπόλου
2. Αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Αι Γιάννη Χώρας της Δ.Κ. Νάξου.
3. Σύνδεση αντλιοστασίων αποχέτευσης με δίκτυο ύδρευσης

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2022 14/4/2022
ΥΠΟΓΡΑΦΗ    
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ Βασιλάκης Μάρκος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Φυρογένης Απόστολος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, MSc

Σχόλια are closed.