ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                            Νάξος, 11-12-2018
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 922
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Και Παραλαβής Προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11β του άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11δ του άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
Γνωστοποιούμε ότι το γραφείο Διοίκησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
• Την Επιτροπή Παρακολούθησης Και Παραλαβής Προμήθειας
• Την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).

Η Διευθύντρια
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σχόλια are closed.