ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος,  02/11/2012
Αρ. Πρωτ. Οικ 15662

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2012, ώρα 09:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την επιτροπή διαγωνισμού του έργου :

« Αντικατάσταση υλικών περίφραξης και πυλών επιβατών & οχημάτων Λιμένα Νάξου »
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
κ.α.α.

Τριαντάφυλλος Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Σχόλια are closed.