ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Νάξος 30/4/2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Αρ. Πρωτ. : οικ. 5840
Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας    : 84300
Τηλέφωνο    : 2285360100
FAX    : 2285023570
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 4 Μαίου 2012, ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :
Α.τις Επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών των κάτωθι Έργων:
1.Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού.
2. Πλακοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ.Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

            Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
           Γρυλλάκης Δημήτριος
          Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

Σχόλια are closed.