ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Νάξος 26/09/2014
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                  Αρ. Πρωτ. : οικ.18075
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Δούρβας Αθ.
Τηλέφωνο : 2285360104
FAX : 2285023570
Ηλ. ταχυδρ.: : adourvas@naxos.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του κάτωθι Έργου:
« Αποκαταστάσεις ζημιών Κεντρικού Προβλήτα Λιμένα Νάξου »
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α.
Τριαντάφυλλος Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.