ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Νάξος 09/04/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Αρ. Πρωτ. : οικ. 5555
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Δούρβας Αθ.
Τηλέφωνο : 2285360104
FAX : 2285023570
Ηλ. ταχυδρ.:: adourvas@naxos.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3669/08.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τρίτη 14 Απριλίου 2015, ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
τις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι Έργων:
1. « Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων και βελτίωση οδού εντός οικισμού της Τ.Κ. Κυνιδάρου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων »
2.« Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  »
3.« Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου »
4.« Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου »
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
κ.α.α.
Τριαντάφυλλος Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.