Κλαδέματα υψηλών δένδρων στα πλαίσια πολιτικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής& Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
FAX: 22850-23570
Email: ntri@naxos.gov.gr

 Προς:
1. κο Λιόφαγο Ιωάννη
2. κάθε ενδιαφερόμενο

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών της υπηρεσίας «Κλαδέματα υψηλών δένδρων στα πλαίσια πολιτικής προστασίας » στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»

Σε συνέχεια της με αρ.64/2021 (ΑΔΑ:61ΗΡΩΚΗ-0Κ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της υπηρεσίας «Κλαδέματα υψηλών δένδρων στα πλαίσια πολιτικής προστασίας», στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 15.066,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 35-6162.002 του έτους 2021, με τις ακόλουθες απαιτήσεις της Μελέτης:Σύνολο καθαρής αξίας 12.150,00
ΦΠΑ 24% 2.916,00
Γενικό σύνολο δαπάνης 15.066,00

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης:
Η Επιτροπή Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση δικαιολογητικών-οικονομικών προσφορών θα είναι εκείνη που έχει ήδη οριστεί από την απόφαση 442/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΡΣΩΚΗ-8ΕΤ) της ΟΕ για «τις συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας και λοιπών υπηρεσιών», ήτοι:
Τακτικά Μέλη
1. Μαθιουλάκη Μαρία (πρόεδρος)
2. Φύτρου Ειρήνη
3. Μανδηλαράς Γεώργιος

Αναπληρωματικά
1. Ζαζάνη Ματθούλα-Αικατερίνη
2. Ξενάκης Ιωάννης
3. Μαργαρίτη Σταματία

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Μαθιουλάκη Μαρία, με αναπληρώτρια την Ζαζάνη Ματθούλα-Αικατερίνη

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εν θέματι υπηρεσίας, θα κληθούν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς για την κατάθεση προσφορών τους: Λιόφαγος Ιωάννης ,κάθε ενδιαφερόμενος

Όροι Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης:

Άρθρο 1:Τόπος και χρόνος
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού νοείται η αποστολή της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές), ήτοι την 22α Μαρτίου 2021,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Μετά την ώρα αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.

Η αποσφράγιση θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής γνωμοδότησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως.

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Η διαδικασία αφορά στην υπηρεσία «Κλαδέματα υψηλών δένδρων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας », όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτούμενων της Μελέτης.

Άρθρο 3: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016

Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
Α. αντίγραφο ποινικού μητρώου
Β. ασφαλιστική ενημερότητα
Γ. φορολογική ενημερότητα
Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο « οικονομικός φορέας διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό βάσει της μελέτης της ΔΤΟΑ για την εκτέλεση των εργασιών «κλαδεμάτων υψηλών δένδρων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας»
Ε. Συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς όπως εμπεριέχεται στη μελέτη της ΔΤΟΑ.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο 5: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Πρώτα ελέγχεται και καταγράφονται τα στοιχεία από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς.
Όσων συμμετοχών τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δικαιολογητικά, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Ο ανωτέρω έλεγχος δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και οικονομικών στοιχείων γίνεται σε μία συνεδρία και συντάσσεται ένα πρακτικό, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώνεται με απόφαση της ΟΕ. Μετά την κατακύρωση, ο οικονομικός φορέας καλείται για την άμεση υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Άρθρο 6: Εγγυητικές
Δεν απαιτούνται

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ευάγγελος Παντελιάς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.