ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  Νάξος, 24/05/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285360106
FAX : 2285023570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, ώρα 09:30 θα διεξάγει για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν: την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι έργων :

• «Επισκευή –Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Δ.Κ.Φιλωτίου ».
• Επισκευή –Συντήρηση στάσεων επιβατών κοιν. Σαγκριου
• Επισκευή -Γενικού Λυκείου Χαλκείου
• Αποκατάσταση τοίχων Αντιστήριξης
.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.
Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων

Σχόλια are closed.