ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΕΡΓΟ:
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑΣ»
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑΞΟΣ 2023

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο» (άρθρο 50 και στο άρθρο 95 παρ. 2(γ) του ν. 4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑΣ», με προϋπολογισμό 6.532.258,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 3.764.200,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.620.311,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
1. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή των υπαρχόντων και την κατασκευή των νέων κοινωνικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας της Αργοκοιλιώτισσας.
Το αντικείμενο της μελέτης-κατασκευής περιλαμβάνει:
α. την εκπόνηση Οριστικής μελέτης (φάση διαγωνισμού) και της μελέτης Εφαρμογής (αρχιτεκτο-νική, στατική και Η/Μ μελέτη), καθώς και κάθε συμπληρωματικής – υποστηρικτικής μελέτης και έ-ρευνας (τοπογραφική, γεωτεχνική, κυκλοφοριακή κ.λπ.), που θα κριθεί απαραίτητη για την εκπόνη-ση της κύριας μελέτης και την εκτέλεση του έργου
β. την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων και διαμορφώσεων του περι-βάλλοντα χώρου,
γ. την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου,
δ. τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, ύ-δρευση και αποχέτευση),
ε. την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου (ά-δεια δόμησης, κυκλοφοριακή σύνδεση με οδικό δίκτυο, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενεργειακό πιστοποιητικό κ.λπ.).
Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατά-σταση εξοπλισμού, η οποία θα είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.
Προβλέπονται τα παρακάτω κτίρια – εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις:
• Μουσείο – Βιβλιοθήκη, 300 τ.μ.
• Νέα Τραπεζαρία, 420 τ.μ. 200 θέσεων
• Αίθουσας ομιλιών, επιφ. 740 τ.μ., 300 θέσεων
• Αποκατάσταση παλαιών Κελιών, 1.300 τ.μ. 100 κλινών
• Υπαίθριο αμφιθέατρο, δυναμικότητας εξυπηρέτησης 500 ατόμων
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με δημιουργία χώρων συναθροίσεως πιστών κατά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις, καθώς και ικανός αριθμός υπαιθρίων κλιμάκων, κεκλιμένων επιπέδων, στοών και διαδρόμων κινήσεως πεζών – τροχοφόρων αλλά και η διαμόρφωση του χώρου πρασίνου
• Κατασκευή καταλλήλου περιφράγματος
• Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (εκτός του περιβόλου)
• Φωτοβολταϊκό πάρκο (100kWp)
• ΕΕΛ (compact 300 ατόμων)
(Κωδικοί CPV: 71335000-6 : Τεχνικές Μελέτες, 45300000-0: Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων, 51100000-3 : Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού)
2. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 198559).

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμε-να στην . 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3821/31.10.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση ” Ρυθμίσεις τε-χνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και πα-ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλεί-ων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

5. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 08/05/2023, 10:00π.μ. Ελλά-δος. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 12/05/2023 και ώρα 10:00 π.μ. Ελλάδος.
6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευ-κρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10) η-μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την Α-ναθέτουσα αρχή μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-σφορών. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνι-σμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 130.645,00 Ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμ-βάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ορίζεται για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, ήτοι μέχρι τις 08/01/2024.
8. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Συνοχής. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας μέσω της ΣΑΕ 275/1 και του εναρίθμου 2022ΣΕ27510128. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΚΟΙ-ΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑΣ» σύμφωνα με την εν ισχύ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ 8840/01-08-2022 Α-πόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με κωδικό MIS 5179137.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-naxos.eu/.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της διακήρυξης αποστάλθηκε ήδη στην υπη-ρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 24/03/2023.

ΝΑΞΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Σχόλια are closed.