«Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των Μουσείων της κοινότητας Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020»,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΑΔΑ: ΡΜ7ΞΩΚΗ-Ψ5Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Νάξος, 30 Απριλίου 2020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6755
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155
FAX: 22850-23570
e-mail: mzazani@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για τη δαπάνη «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των Μουσείων της κοινότητας Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 41.383,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 12 Μάη 2020 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).

Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 12 Μάη 2020 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Δευτέρα 11 Μάη και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.enaxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Έγγραφα                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

 o Αντιδήμαρχος

      Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.