Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης  Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αρ. πρωτ. 9464/3-6-2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                       Προς : Κρητικό Μιχαήλ

Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά

Τηλέφωνο: 2285071545

 

 

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

“Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης  Κ. Κουφονησίων”

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 6.998,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Λειτουργία περιπτέρου ανακύκλωσης  Κ. Κουφονησίων » από την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

 

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.