ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       Νάξος,  04.09.2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                   Αριθ. πρωτ.: 18313
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ&
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                  Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                      «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ  ΝΑΞΟΥ»

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διακηρύττει

             Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ  ΝΑΞΟΥ» (CPV:90500000-2) Η Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι:  198.000,00ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2017 και 2018  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ΚΑ: 20-6162-047.Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 12 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται στο ΧΥΤΑ Νάξου. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  συστημικός αριθμ. 45709) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr  με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 21/09/17 και ώρα 08:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις  02/10/17 και ώρα 14:00μ.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες  με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  μετά  την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τουςΔικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν  επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των € 3.960,00. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.e-naxos.eu.  πληροφορίες κ. Τριαντάφυλλος Μιχ., τηλ.: 22853.60126. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Συνημμένα Έγγραφα 

Σχόλια are closed.