ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νάξος,     25/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. Πρωτ.:   11689
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α  ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ».

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 146/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης κι η μελέτη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή, ανοικτό, με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  για την  υπηρεσία: Λειτουργία ΧΥΤΑ νήσου Νάξου’’, που αφορά την ορθολογική διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ ν. Νάξου, ο οποίος δέχεται τα στερεά απόβλητα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την διαδικασία της υγειονομικής ταφής Η συνολική δαπάνη, έχει ενδεικτικά προϋπολογιστεί στο ποσό των 821.376,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αφορά τα έτη 2019-2022.

 

 

 

Α/Α

 

 

ΚΑΕ

ΕΤΟΣ

2019

ΕΤΟΣ

2020

ΕΤΟΣ

2021

ΕΤΟΣ

2022

1 20-6162.047 242.610,17 273.792,00 273.792,00 31.181,83
ΣΥΝΟΛΟ  € 821.376,00          

 

Κωδικός CPV: 90500000-2

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ. 62522), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 26-07-2018.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 06-08-2018, ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29-08-2018, ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 36 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφή της

σύμβασης. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται στο ΧΥΤΑ Νάξου.

Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να

πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: κ. Ν. Βερνίκου, τηλ.: 22850 62128).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.