Μίσθωση μηχανημάτων για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω φυσικών καταστροφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                  Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                              ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                             Τηλ. 6944586077
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην δαπάνη με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω φυσικών καταστροφών» σύμφωνα με τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 18.104,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (πολυετής δαπάνη που αφορά σε 8.184,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% για το έτος 2021 και σε 9.920,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% για το έτος 2022). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 30-6233.001, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 αντιστοίχως, του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1511/01-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα.
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
ε. Άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια των προσφερόμενων μηχανημάτων-οχημάτων.
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την 01-12-2021 έως τις 14:00.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.