Μίσθωση μηχανημάτων για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω φυσικών καταστροφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 22/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Αριθμός Πρωτοκόλλου 19579/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                             Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                              ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την:

«Μίσθωση μηχανημάτων για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω φυσικών καταστροφών»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παραπάνω δαπάνης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος:

 

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής προκύψει.

 

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

 

  1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
  3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  4. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
  5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

 

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

 

Συνημμένα:

  1. Τεχνική έκθεση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση
  3. Δήλωση όρων

 

Σχόλια are closed.