Περίληψη διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την  «Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών ,μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2012» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
Οι φάκελοι συμμετοχής  θα γίνονται δεκτοί έως την 28 Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό κατάστημα και από ώρα έναρξης 12:00 π.μ. έως ώρα 12.30 μ.μ. ( λήξη επίδοσης φακέλων) ενώπιον της Αρμόδιας Εκτιμητικής Επιτροπής εκποιούμενων ακινήτων.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της δημοπρατούμενης μίσθωσης  ανέρχεται στα 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.
Α)Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν το εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, το τρέχον έτος του διαγωνισμού.
Β)Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων
Γ)Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενημερωμένος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 3.800,00 € (10% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία το Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Τηλ.: 2285360155 κα Τριανταφύλλου Νεκταρία.
                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.