Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θέτει στη διάθεσή των Δημοτών του, την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων. Σκοπός μας είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, χωρίς ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου.

Στην σελίδα αυτή μπορούν οι πολίτες να προσθέτουν αιτήματα προς τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνεται όσο το δυνατό πληρέστερη περιγραφή του αιτήματος καθώς και της περιοχής που αφορά.
Με τη φόρμα αυτή δίνεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Μαζί κάνουμε το Δήμο μας καλύτερο!

Municipality of Naxos & Small Cyclades provides to its citizens, the Electronic Request Submission Service. Our goal is to improve the services of the citizens, without hassle and loss time.

On this page, citizens can add requests to Municipality of Naxos & Small Cyclades. In any case, should be given complete description of the request . This form provides the opportunity to enable a direct communication with the Municipality of Naxos & Small Cyclades.

Together we make our Municipality better!

https://naxos.getmap.gr/reports/

Με εκτίμηση,

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ

 

Σχόλια are closed.