ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 51ης/2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 12ης Δεκεμβρίου 2018.

Θέμα: Ματαίωση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ελλείψει απαρτίας

Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ορίσθηκε να συνέλθει σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21517/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε μη ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκε παρών ένα (1) μέλος, ήτοι:

Παρόντες: Βασαλάκης Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος, ο οποίος προσήλθε 11:10 π.μ. και αποχώρησε 11:20 π.μ.

Απόντες: Μαργαρίτης Εμμανουήλ-Πρόεδρος, Λιανός Δημήτριος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Ανεβλαβής Αργύριος, Καραμπάτση Νεκταρία, Μαράκης Ιωάννης-Αντιπρόεδρος, Βρούτσης Βασίλειος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού/Λογιστικού Χατζηκλιμάνογλου Στυλιανή.

Η παρούσα συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας, χωρίς να συζητηθούν τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης και χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Το αναπληρωματικό μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής της Οικονομικής Επιτροπής
(για την ακρίβεια των ανωτέρω)

Βασαλάκης Αντώνιος
Λιανός Δημήτριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.