ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

1. ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης  με τίτλο «Μελέτες Αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 68.672,95  ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (κατ. 13), με προεκτιμώμενη αμοιβή € 31.047,45, χωρίς ΦΠΑ
β) κατηγορία Τοπογραφικών Μελετών (κατ. 16), με προεκτιμώμενη αμοιβή € 31.012,05, χωρίς ΦΠΑ
γ) κατηγορία Περιβαλλοντικών Μελετών (κατ. 27), με προεκτιμώμενη αμοιβή  € 6.613,46 , χωρίς ΦΠΑ

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), μέχρι τις  15-10-2012
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22853-60128/ 60126, FAX επικοινωνίας 22850-23570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σταματία Μαργαρίτη.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 23η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
αα) τάξη Α' ή Β' στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (κατ. 13)
αβ) τάξη Α' ή Β', στην κατηγορία Τοπογραφικών Μελετών (κατ. 16),
αγ) τάξη Α, στην κατηγορία Περιβαλλοντικών Μελετών (κατ. 27)

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι :
βα) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ  και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή
ββ) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ  ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
•     για την κατηγορία μελέτης 13,  τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας,
•     για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας,
•     για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον στέλεχος τετραετούς εμπειρίας,

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες με την υπό ανάθεση μελετών (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου, κατά την τελευταία 10ετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών:
Για τον κάτοχο του πτυχίου μελετών κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) ΧΑΔΑ ή Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ΧΑΔΑ ή/και κατασκευής ΧΥΤΑ.
Για τον κάτοχο του πτυχίου μελετών κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), Τεχνικές Μελέτες τουλάχιστον σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης για έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ ή/και κατασκευής ΧΥΤΑ.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 5 μήνες και ο καθαρός μελετητικός χρόνος θα είναι 4 μήνες.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους κατ' ελάχιστον 1.373,46 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 5 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 4 μήνες.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ, Ταμείο Συνοχής και Εθνικοί πόροι) . 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.  

Νάξος, 19-9-2012

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ'αριθμό 256 /10-9-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μ.Κυκλάδων.

Διαβάστε αναλυτικά τη Διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.