ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νάξος, 6/12/2016                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.πρωτ.22679
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ ΝΑΞΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 12.094,86 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: 
α) 10.517,27 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
και 1.577,59 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου e-naxos.eu, εκτός από το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται πρωτότυπο από το Δήμο έως και την 16/12/2016 κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων ή μέσω ταχυμεταφορών κατάλληλα εξουσιοδοτημένων. Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται και σε έντυπη μορφή με την καταβολή 10 ευρώ από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16/12/2016. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παρτσινέβελου Φιλοθέη. 
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 21/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, με την υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ειδικότερα:
α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α και άνω,
β) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.2 της Προκήρυξης.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
9. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της προκήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Νάξος, 06/12/2016
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Εμμανουήλ  Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.