1. Πιστοποιητικό γέννησης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένο το άτομο που ενδιαφέρεται.
  2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση από το Αστυνομικό Τμήμα της Περιοχής που κατοικεί.

Comments are closed.