ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ (ΚΑΝΞ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ (ΚΑΝΞ)”
Η ως άνω διαδικασία έχει λάβει συστημικό αύξοντα αριθμό 207529 και τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον ειδικό ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και ειδικότερα στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με πρόσβαση από τους δικαιούμενους συμμετοχής στη διαδικασία.
Η σχετική πρόσκληση στη διαδικασία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014711899.

Σχόλια are closed.