Μεταφορά αποξηραμένης ιλύος και λυματολάσπης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Τηλ.: 22853 60101
E-mail: naxos@naxos.gov.gr

Αρ. πρωτ. 13999/12-8-2021
Προς:

ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Μεταφορά αποξηραμένης ιλύος και λυματολάσπης

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία «Μεταφορά αποξηραμένης ιλύος και λυματολάσπης
σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας από Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 έως και Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.985,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον (Ν.4782/2021)

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/201 και σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet
5. Άδειες κυκλοφορίας μηχανημάτων-οχημάτων που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη εργασία.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός
Συνημμένα:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Υ.Δ.

 

Σχόλια are closed.