Μεταφορά ειδών γραφείου λόγω αποδοχής δωρεάς  από την Πρεσβεία της Σουηδίας, από την Αθήνα στην Κοινότητα Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 6/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                Αριθμός Πρωτοκόλλου 20680/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                     Προς: Φυρογένη  Εμμανουήλ   Νάξος
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Σκοπελίτου Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2285051600
FAX: 22850-51639

 

  «Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Μεταφορά ειδών γραφείου λόγω αποδοχής δωρεάς  από την Πρεσβεία της Σουηδίας, από την Αθήνα στην Κοινότητα Δονούσας»

 

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την ΑΑΥ Α- 1540/05.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΓΔ6ΩΚΗ-ΘΡΧ),  ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Μεταφορά ειδών γραφείου λόγω αποδοχής δωρεάς  από την Αθήνα στην Κοινότητα Δονούσας», εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

 

Χρήστος Ν. Σιγάλας

 

Σχόλια are closed.