Μεταφορά επιστύλιων φωτιστικών σωμάτων από Δήμο Αλίμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αριθµός πρωτοκόλλου 10140/26-062020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Μεταφορά επιστύλιων φωτιστικών σωμάτων από Δήμο Αλίμου»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την ΑΑΥ Α- 1071/25.06.2020 (ΑΔΑ:ΡΞ7ΦΩΚΗ-ΕΒΙ), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Μεταφορά επιστύλιων φωτιστικών σωμάτων από Δήμο Αλίμου» προκειμένου να αξιοποιηθούν από το Δήμο Νάξου, εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας
και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.