ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 04/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αρ.πρωτ:8831                     
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                             
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                
Τ.Κ.: 84300                   
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114-115                                                      
Fax: 2285023570                                                         
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                   
  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων .
Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για μεταφορά και παραμετροποίηση κεντρικού κόμβου ζεύξεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Τετάρτη 10/05/2017 και ώρα 12:30 .
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω εργασία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).Η τεχνική μελέτη, προδιαγραφές και προυπολογισμός παρέχονται επίσης από το αρμόδιο τμήμα.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016
        
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.  
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.