ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νάξος : 07-08-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          Αρ.Πρωτ:11129
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο: 2285360101

                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                                         Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος  2012-2013» και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την <28η > του μηνός Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη και από ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 197.708,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 3.627,68 € (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία το Δήμου Νάξου Τηλ.: 2285360101 κα Μαργαρίτη Αικατερίνη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.