Μεταφορά μεγάλων αντικειμένων από τους αθλητικούς χώρους για το έτος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                 Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                        Κορρέ Νικόλαο / Μεταφορές
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης για τη μεταφορά μεγάλων αντικειμένων από τους αθλητικούς χώρους για το έτος 2021»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της μεταφοράς μεγάλων αντικειμένων από τους αθλητικούς χώρους, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 2.976,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 15-6414 έτους 2021, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ Μεταφορές Τιμή/μεταφορά Σύνολο
Φορτοεκφόρτωση – μεταφορά 16 150,00 2.400,00
    Φπα 24% 576,00
    Τελικό Σύνολο 2.976,00

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της προμήθειας)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της μεταφοράς μεγάλων αντικειμένων από τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.