Μεταφορά πιάνου λόγω αποδοχής δωρεάς  από την Αθήνα στη Νάξο και τοποθέτησή του στη Σχολή Ουρσουλινών  στο Κάστρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική

Τηλέφωνο: 2285029249

FAX: 22850-23570

Πρός

1.ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

DEGAITAS TRANSPORT SERVICES

Μηλιαράκη 29 111 45 Αθήνα

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Μεταφορά πιάνου λόγω αποδοχής δωρεάς  από την Αθήνα στη Νάξο και τοποθέτησή του στη Σχολή Ουρσουλινών  στο Κάστρο»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την ΑΑΥ Α- 1227/14.08.2020 (ΑΔΑ:Ω7Φ0ΩΚΗ-ΠΙ3),  ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Μεταφορά πιάνου λόγω αποδοχής δωρεάς  από την Αθήνα στη Νάξο και τοποθέτησή του στη Σχολή Ουρσουλινών  στο Κάστρο»,εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Σχόλια are closed.