Μεταφορές μεγάλων αντικειμένων από τους αθλητικούς χώρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300

Τηλέφωνο: 2285360132

FAX: 22850-23570

Προς:  ΓΕΩΡΓΙΟ Θ. ΚΟΡΡΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εκ νέου   στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για την διεξαγωγή της υπηρεσίας «Μεταφορές μεγάλων αντικειμένων από τους αθλητικούς χώρους» έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

«Μεταφορές μεγάλων αντικειμένων από τους αθλητικούς χώρους»

Κ.Α. 15-6414 (Μεταφορές εν γένει)

CPV: 60000000-2 [Υπηρεσίες μεταφορών – εκτός από μεταφορά αποβλήτων]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1.       Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.

2.       Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).

3.      Η  υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.

4.       Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).

5.       Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Πληρόφορίες:2285029249

 

 

Ο Δήμαρχος

καα,

 

 

 

Κατσαράς Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.