ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Η/Μ Εφαρμογών & Συγκοινωνιών
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου,84300
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μαργαρίτη
Τηλ.: 2285360155
Ηλ. ταχυδρ.: amargariti@naxos.gov.gr

Προς: ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΝΑΞΟΣ 84300

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΜΥΡΙΔΑΣ»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί εντός πέντε ημερών για την υποβολή προσφοράς για τη δαπάνη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΜΥΡΙΔΑΣ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος.
Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 23.126,62 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2023, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Τμήμα 1 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 18.650,50 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ: 18.650,50 €
ΦΠΑ 24% 4.476,12 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ: 23.126,62 €

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΜΥΡΙΔΑΣ» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.