Μετεγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και Δικτύων του ΚΕΠ Χώρας Νάξου

 

Αρ. Πρωτ.: 11558/27.06.2023

ΑΔΑΜ: 23PROC012957926

 

 

Προς: Κεφαλιανό Ιωάννη

Τεχνοργάνωση / Προϊόντα και Υπηρεσίες Τεχνολογίας

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την

«Μετεγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και Δικτύων του ΚΕΠ Χώρας Νάξου»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Μετεγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και Δικτύων του ΚΕΠ Χώρας Νάξου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και Τρίτη 04/07/2023 ώρα 15.00).

 

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.224,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά στα ακόλουθα:

 

α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο
1.          Καλώδιο δικτύου CAT 6 εσωτερικού χώρου ΜΕΤΡΟ 50 0,20 10,00
2. Network Switch 24 Θυρών Gigabit 10/100/1000 Mbps ΤΕΜ 1 140 140,00
3. Network Switch 8 Θυρών Gigabit 10/100/1000 Mbps ΤΕΜ 1 30 30,00
4. Patch panel χαλκού UTP 24Θ. CAT6 1U ΤΕΜ 2 80 160,00
5. Επιτοιχια Καμπίνα rack 4 U ΤΕΜ 1 100 100,00
6. Επιτοίχια κανάλια ΜΕΤΡΟ 20 1,5 30,00
7. Patch cord UTP CAT6 3m TEM 10 3 30,00
8. Patch cord UTP CAT6 0,5m TEM 30 2 60,00
9. Πολύπριζα ασφαλείας 4 θέσεων ΤΕΜ 6 15 90,00
10. Εργασίες ΕΡΓΑΣΙΑ 1 1.950 1.950,00
  MEΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.600,00
Φ.Π.Α 24% 624,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.224,00

 

 

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Μετεγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και Δικτύων του ΚΕΠ Χώρας Νάξου» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.