ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        ΠΡΟΣ:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                      1. Absolut concept
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                          2. ΕΠΑΘΛΟΝ ΚΩΝ. & ΝΙΚ. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ Ο.Ε
.Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης των Μηλωσίων 2020, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΜ ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
1 Αφίσες, μεγέθους 33×48,7 εκ, τετραχρωμία, ψηφιακή εκτύπωση, χαρτί 150gr velvet 22462000-6 160 0,60 96,00
2 Αναμνηστικά μπλουζάκια, 100% βαμβακερά, μέγεθος small medium large, χρώματιστά, με εκτύπωση  στήθος-πλάτη 18412200-2 40 8 320,00
3 Μπάνερ, 5 Χ 1, ευρωπαϊκός μουσαμάς 480γρ., 4χρωμία 22462000-6 4 125,00 500,00
4 Μεταλλιο φ50 χρυσό 39298700-4Έ 100 0,92 92,00
5 Μετάλλιο φ50 ασημί 39298700-4Έ 70 0,92 64,40
6 Μετάλλιο φ50 χάλκινο 39298700-4Έ 30 0,92 27,60
7 Θέμα μεταλλίου φ25 Νίκη-γενικής απονομής 39298700-4Έ 60 0,30 18,00
8 Κορδέλλα 22mm 39298700-4Έ 200 0,25 50,00
9 Έπαθλο από ξύλο και χάραξη με λέιζερ 39298700-4Έ 15 20,00 300,00
10 Έπαθλο από ξύλο και χάραξη με λέιζερ 39298700-4Έ 15 15,00 225,00
11 Έπαθλο από ξύλο και χάραξη με λέιζερ 39298700-4Έ 15 10,00 150,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.843,00
ΦΠΑ 24% 442,32
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.285,32

 

Τα ανωτέρω θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (2.285,32 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.007 (Αθλητικές διοργανώσεις σε συνεργασία με αθλητικούς και λοιπούς φορείς) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1210/06-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Τα είδη 1 έως 3 αφορούν στον 1ο αποδέκτη και τα υπόλοιπα είδη τον 2ο αποδέκτη, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι αύριο 07-08-2020 και ώρα 10:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Σχόλια are closed.