Μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 02/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Αριθμός πρωτοκόλλου 22636/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΑΞΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).

2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».

3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Τις διατάξεις του Ν. 3130/03 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

5) Την αρ. 136/2020 (ΑΔΑ:6Π0ΧΩΚΗ-ΣΑ3) απόφαση του Δ. Σ. για τη μίσθωση ακινήτου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων των υπηρεσιών του  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5) Την αρ 365/2020 (ΑΔΑ: 6845ΩΚΗ-4ΙΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου  για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εντός του οικισμού Χώρας Νάξου και έως 5 χιλιόμετρα από τα όρια της Κοινότητας Νάξου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Διαβάστε το κείμενο της Διακήρυξης

 

Σχόλια are closed.