ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Νάξος, 20/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. πρωτ. 28549

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).

2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».

3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4) Την αρ. 263/2017  απόφαση του Δ. Σ. για τη μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων .

5) Την αρ. 423/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση δύο γεωτρήσεων από το Δήμο, για τις ανάγκες ύδρευσης της  Τ.Κ. Βίβλου  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981:

Α΄ φάση: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εντός  είκοσι(20)  ημερών από τη δημοσίευση  δηλ. μέχρι  και την 15-1-2018  και θα περιλαμβάνουν:

Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται η θέση  της γεώτρησης  καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της.
Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και  αρχική άδεια χρήσης νερού.
Πιστοποιητικό δοκιμών και ελέγχων καταλληλότητας  του νερού για ανθρώπινη  κατανάλωση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
Δημοτική ενημερότητα.
Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει.
Σημειώνεται ότι οι γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές κοντά σε δεξαμενές ή στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου,  για την αποφυγή κατασκευής έργων –δικτύων από το Δήμο   για τη μεταφορά νερού  και συγκεκριμένα  στις εξής περιοχές:

·         Στην ευρύτερη περιοχή Μητροπόλου , όρια Τ.Κ. Γαλανάδου- Ποταμιάς, πλησίον των υφιστάμενων υδατοδεξαμενών Γλυνάδου & Βίβλου

·         Στην περιοχή των κεντρικών δημοτικών δικτύων μεταφοράς νερού από τις δεξαμενές Αγ. Χρυσοστόμου Χώρας Νάξου.

Τα στοιχεία –δικαιολογητικά αυτά , θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου και με τίτλο : <Προσφορά  για μίσθωση Γεώτρησης  ……>.

Στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική υπηρεσία  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού της γεώτρησης  αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος  μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος  αποστέλλονται στο Δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β’ φάση . Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων οι γεωτρήσεις  κρίθηκαν κατάλληλες κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη .

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού και να καταθέσει  νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο για το σκοπό αυτό. Το πληρεξούσιο θα είναι συμβολαιογραφικό και θα αναφέρεται στη συγκεκριμένη μίσθωση.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 2. Οι προς μίσθωση γεωτρήσεις πρέπει να έχουν  εύκολη πρόσβαση και να συμφέρει  οικονομικά  τον Δήμο η σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης ή δεξαμενές  ως ανωτέρω αναφέρεται.

Στην περιοχή Μητροπόλου, η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή νερού να είναι 25 Μ3/ώρα

Στην περιοχή των κεντρικών δημοτικών δικτύων, η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή νερού να είναι 25 Μ3/ώρα

Άρθρο 3. Διάρκεια μίσθωσης

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας μέχρι δύο  (2) μήνες και θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και με δυνατότητα παράτασης , ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 4. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως. Το μίσθωμα δεν  υπόκεινται σε κανενός είδους αναπροσαρμογή. Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις . Υποχρεωτικά  και για την καταβολή του μισθώματος  θα πρέπει  να βεβαιώνεται αρμοδίως , από τον Πρόεδρο της Δ.Κ./ Τ.Κ. στα όρια των οποίων  βρίσκεται η γεώτρηση ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο , η χρήση και ο χρόνος που χρησιμοποιήθηκε η γεώτρηση. Ενώ για τον πληρέστερο έλεγχο και την καλή λειτουργία θα μπορούν να καταγράφονται και ανά ημέρα , θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο  λειτουργίας της κάθε γεώτρησης , που θα τηρείται από την  υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου.

Άρθρο 5. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου , οφείλει να  δηλώσει αυτό στη ν Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού και  να καταθέσει  νόμιμο πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 6 .Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η  υποχρέωση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους  και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Άρθρο 7. Ο τελευταίος μειοδότης  σε κάθε περιοχή του άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης ,δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 8.  Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης  σε κάθε περιοχή του  άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης, υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 9.  Υποχρεώσεις μισθωτή –εκμισθωτή

Οι προσφερόμενες γεωτρήσεις πρέπει να παραδοθούν για χρήση από την  υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο εκμισθωτής ρητά υποχρεούται και πριν την παράδοση για χρήση της γεώτρησης στην  ύπαρξη και τοποθέτηση κατάλληλου και αξιόπιστου κεντριού ογκομετρητή (υδρόμετρο) νερού, για την καταγραφή του συνόλου των ποσοτήτων (κυβικών μέτρων νερού), που εξέρχονται της γεώτρησης . Ο αναφερόμενος ογκομετρητής θα ελέγχεται και θα γίνεται η καταγραφή των ενδείξεών του , ως αναφέρεται , από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Άρθρο 10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, που δεν οφείλονται σε συνήθη χρήση ,διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 11. Ρητά αναφέρεται ότι οι προσφερόμενες γεωτρήσεις  πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και με άρτιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό , για την άμεση χρήση από το δήμο και την παροχή ύδατος , στη διάρκεια της σύμβασης . Επίσης , ρητά αναφέρεται  ότι, ο εκμισθωτής υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση κάθε τυχούσας βλάβης , που οφείλεται στη συνήθη  χρήση ή στη μακρόχρονη λειτουργία , ώστε να είναι συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 12. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία εκμισθώθηκε. Μετά δε το πέρας της μισθώσεως ότι έργα έχουν κατασκευαστεί θα παραμένουν προς όφελος του μισθίου χώρου.

Άρθρο 13. Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση, δηλαδή πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, απόδοση παντοίων φόρων εχόντων σχέση με τη μίσθωση  και για το διάστημα της  μίσθωσης ,βαρύνουν το μισθωτή. Στην περίπτωση όμως ομαδικών γεωτρήσεων , τότε αναγκαστικά η πληρωμή του ηλεκτρικού  ρεύματος βαρύνει τον εκμισθωτή(-ές).

Άρθρο 14. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 15. Αναμίσθωση -Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση , ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως .

Άρθρο 16. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους μισθώθηκε , αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή δέκα (10) ημέρες πριν. Κατά τη διάρκεια ισχύος της μίσθωσης , ο Δήμος μπορεί να επανέλθει στη γεώτρηση μετά από προειδοποίηση δέκα ημερών .

Άρθρο 17.  Ο εκμισθωτής δεν έχει δικαίωμα λύσης της σύμβασης, πριν από το χρόνο ολοκλήρωσής της.

Άρθρο 18. Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, που βαρύνουν τον εκμισθωτή.

Άρθρο 19. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρουμένου αυτού εφεξής εκμισθωτού.

Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή, μόνο μετά την κοινοποίηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου, των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.

Άρθρο 20.  Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και στα κοινοτικά καταστήματα των κοινοτήτων Νάξου, Γαλανάδου, Γλινάδου , Βίβλου,  Ποταμιάς,  στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Άρθρο 21.Επανάληψη της δημοπρασίας

1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης σε κάθε μία από τις δύο περιοχές του άρθρου 1 της παρούσας διακήρυξης.

2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του  τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού  , ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται  το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν  ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης της όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία δοθείσα προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 22. Οι περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 θεωρούνται ανεξάρτητες και η διαδικασία του διαγωνισμού προχωρεί και ολοκληρώνεται για κάθε μία από αυτές εφόσον έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί οι προσφορές . Ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί εφόσον απαιτηθεί και για τις περιοχές που δεν υποβλήθηκαν καταρχήν προσφορές ή ακυρώθηκαν .

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας του  Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την υπάλληλο κα Παπαδοπούλου Ειρήνη  (τηλ. 22853 60141).

 

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.