ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος , 29/12/23
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      Αρ.πρωτ:24522
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Διακηρύττει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής για την Δημόσια Σύμβαση προμήθειας : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ» (CPV:24955000-3) Η Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι: 71.426,00 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ΚΑ: 70-6235.001
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. συστημικός αριθμός 285441) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 30/01/2024 και ώρα 15:00μ.μ..
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των € 1.428,52 ευρώ
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.e-naxos.eu.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Διακήρυξη
ΕΕΕΣ

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.